ចុះឈ្មោះស្នើសុំវាយតម្លៃ​បញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍​ត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន

*
*
*
*
*
*

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម

*
*
*
*
*

អាសយដ្ឋានស្នាក់ការកណ្តាលអាជីវកម្ម

*
*

អ្នកទំនាក់ទំនងទី ១

*
*
*
*
*

អ្នកទំនាក់ទំនងទី ២

ឯកសារភ្ជាប់

កិច្ចសន្យា

*
*
*
*
ខ្ញុំយល់ព្រមរាល់ពត៌មាន និងឯកសារដែលបានបញ្ជូនគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ