សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះឈ្មោះរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន តាមប្រព័ន្ធវាយតម្លៃបញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍សម្រាប់ទីផ្សារទេសចរចិន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះឈ្មោះរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន តាមប្រព័ន្ធវាយតម្លៃបញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍សម្រាប់ទីផ្សារទេសចរចិន
២៨ វិច្ឆិកា ២០១៦ | 22829

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះឈ្មោះរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន តាមប្រព័ន្ធវាយតម្លៃបញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍សម្រាប់ទីផ្សារទេសចរចិន

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1480326456.pdf (ទំហំ: 227.38 KB | ទាញយក: 1980)
២. add_attachment_0_1480326546.pdf (ទំហំ: 227.38 KB | ទាញយក: 1977)
ព័ត៌មានស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ