សៀវភៅស ស្តីពី “China Ready” សម្រាប់ទេសចរណ៍កម្ពុជា

សៀវភៅស ស្តីពី “China Ready” សម្រាប់ទេសចរណ៍កម្ពុជា
២៩ មិថុនា ២០១៦ | 29074

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម។

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1467189076.pdf (ទំហំ: 966.21 KB | ទាញយក: 6326)
ឯកសារស្រដៀង