បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជានាំភ្ញៀវចិន

បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជានាំភ្ញៀវចិន
០១ មិថុនា ២០១៦ | 27600
Location Travel Agency Owner Name Address Expired On Tel / Fax / e-mail

Siem Reap

001 

(Cambodia) Hui Huang Tour, Year 2005

Mrs. Chang Yu-Hsin

#R03, St Roulous Borey Prem Prey, Phum Trapangseh, Sangkat Kok Chok, Siem Reap Town, SR

11/Jul/2017

012 892 382

Khan Daun Penh, Phnom Penh

002

5 Oceans Co., Ltd,

Year 2002

Ms. Kheng Chenda #139, St. 136 (Okhna), Sangkat Psar kandal 2, Khan Daun Penh, PP 11/Nov/2017 023 986 920

Khan Chamkarmon, Phnom Penh

003

Amary Co., Ltd, Year 1997

Mr. Chheang Leang

#3-4, St. Mao Tse Tong, Sangkat Toum Nop Tek, Khan Chamkarmon, PP

12/Feb/2018

012 992 993

Siem Reap

004

Angkor Tourism, Year 1994

Mrs. Kham Phaly

#600, Phum Wath Bo, Sangkat Salakamrek, Siem Reap Town, SR

15/Jan/18

012 930 404

Khan Daun Penh, Phnom Penh

005

Apsara Tours Co., Ltd, Year 1991

Mr. Chung Chansophea

#8, St Wat Lang Kar, Sangkat. Charktomok, Khan Daun Penh, PP

25/Dec/2017

016 911 634

Siem Reap

006

Asia Exclusive Tours Co., Ltd, Year 2013

Mr. Yang Xiugui

#19-21, Borey Prem Prey, St. Oung Oeun, Sangkat Kok Chork, Siem Reap Town, SR

10/Feb/2018

012 216 984

Siem Reap

007

Bei Dou Qi Xing Travel, Year 2014

Mrs. Yu Meizi

Phum Krous, Sangkat Svay Dang Kom, Siem Reap Town, SR

31/Mar/2018

012 887 717

Siem Reap

008

Cambodia Far East Travel Service, Year 2001

Mr. Taing Vanthorn

#0757, Group 16, Phum Chong Kaosou, Sangkat Slorkram, Siem Reap Town, SR

28/Jun/2017

012 887 772

Khan 7 Makara, Phnom Penh

009

Charming (Cambodia) Tours Co., Ltd, Year 1996

Mrs. Keo Dala

#07 E1-E2-E3, and 07 AEI, St. 242, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, PP

02/Oct/2017

012 909 268

Siem Reap

010

Chhang Yong Tourism, Year 2001

Mr. Tsai Chin Fang

Phum Mondul 2, Sangkat Svay Dang Kom, Siem Reap Town, SR

11/Jun/2017

012 908 578

Siem Reap

011

Comfort Smile (Cambodia) Tours & Event Plc, Year 2013

Mr. Ngothi Lan Phuong

Phum Salakanseng, Sangkat Svay Dang Kom, Siem Reap Town, SR

19/May/2018

012 787 918

Khan Chamkarmon, Phnom Penh

012

DM International Travel Co.,Ltd, Year 2005 Mr. Zhao Sheng Wei #91, St. 388, Sangkat Toul Svay Prey 2, Khan Chamkarmon, PP 06/Oct/2017 016 898 988

Siem Reap

013

East Wind Travel Co., Ltd, Year 2005

Mr. Taing Chhay Heng

Group 1, Phum Krours, Sangkat Svay Dang Kom, Siem Reap Town, SR

29/Apr/2018

097 8 495 333

Siem Reap

014

Go Tone Travel Service, Year 2008

Ms. Chang Shu Ling

Phum Trapaingses, Sangkat Kok Chork, Siem Reap Town, SR

29/Apr/2018

012 438 992

Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

015

Hong Qin Travel & Tour Co., Ltd, Year 2001

Ms. Nieng Seu Saing

#278 D+E, Mao Tse Tong Blvd, Sangkat Tom Nop Toek, Khan Chamkarmorn, PP

17/May/2017

012 899 559

Khan Chamkarmon, Phnom Penh

016

Hong Yi Travel Service Co., Ltd, Year 1995

Mr. Tsai Chia Hong

#A53, St. 271, Sangkat Tom Nop Teuk, Khan Chamkarmorn, PP

09/May/2018

012 876 898

Siem Reap

017

House Sun Travel, Year 1999

Mr. Tring Bun Soung

#401, St. 6, Sangkat Svay Dang Kom, Siem Reap Town, SR

18/Apr/2018

012 892 998

Khan Daun Penh, Phnom Penh

018

Kambuja Voyages Co.,Ltd, Year 1994

Mr. Meng Phala

#08Eo, St. 174, Sangkat Psar Thmey 3, Khan DounPenh, PP

04/Dec/2017

012 915 511

Siem Reap

019

Kuan Hao Travel Co., Ltd, Year 2010

Ms. Li Yi-Jie

Group 1, Phum Krours, Sangkat Slorkram, Siem Reap Town, SR

15/Aug/2017

012 860 963

Khan 7 Makara, Phnom Penh

020

M.S.K Travel, Year 2001

Mr. Sok Kheang

#291Eo+Z, St. 93, Sangkat Oreussey 4, Khan 7 Makara, PP

20/Jun/2017

012 870 170

Khan 7 Makara, Phnom Penh

021

Mekong Discovery Co., Ltd, Year 2006

Mr. Lim Vay Seng

#85, St. 141, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, PP

26/Apr/2018

012 446 668

Khan Toul Kok, Phnom Penh

022

N.D.M Investment & Tourism Co.,Ltd, Year 2016 Mrs. Limpho Pratnida #44DEo, St. 118, Sangkat Psar Depo 3, Khan Toul Kok, PP 09/Mar/2018 017 640 244

Khan 7 Makara, Phnom Penh

023

Nanjing International Holiday Tour Group Co., Ltd, Year 1999

Mr. He Jing Song

#368, St. 128-Kampucheakrom, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, PP

07/Aug/2017

012 856 092

Siem Reap

024

Piphup Rasmey Tour & Travel, Year 2012

Mrs. Chea Hongly

Phum Salakansen, Sangkat Svay Dang Kum, Siem Reap Town, SR

23/Apr/2018

012 803 999

Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

025

SEAGULL Tourist & Tranding Co., Ltd, Year 2001

Mr. Sreng Vannthan

#41BEo, St. 348, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmorn, PP

25/Mar/2018

012 686 588

Siem Reap

026

The Beaufort Travel Service Co., Ltd, Year 2008

Mr. Hong Bin Hoang

#0239, hPum Wath Bo, Sangkat Salakomrek, Siem Reap Town, SR

03/Jul/2017

063 963 617

Siem Reap

027

Tong Han Travel, Year 2008

Mr. Ung Heng Uong

Mondul 1, Phum Ta Ven, Sangkat Salakamrek, Siem Reap Town, SR

04/Jun/2017

012 787 717

Khan Daun Penh, Phnom Penh

028 

Transpeed Travel Holdings Ltd., Year 1997

Mr. Gao Hua

C/O Phnom Penh Hotel 53, Preah Monivong Blvd, Sangkat Srah Chek, Khan Daun Penh, PP

11/Apr/2018

012 811 919

Khan Daun Penh, Phnom Penh

029

Unite International (Cambodia) Tour, Year 2001

Mr. Fu Xian Ting

#37Eo, St. 55, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, PP

12/Feb/2018

023 211 269

Khan 7 Makara, Phnom Penh

030

V.L.K Royal Tourism Co., Ltd, Year 1996

Mr. Lav Heng

#195Eo, 193Eo St. 93, Sangkat Monorom, Khan 7 Makara, PP

18/Dec/2017

023 723 331

Khan 7 Makara, Phnom Penh

031

Wanly Travel, Year 1991

Mr. Te Kang

#231, Preah Monivong Blvd, St. Orussey 4, Khan 7 Makara, PP

24/Apr/2018

016 846 868

Khan 7 Makara, Phnom Penh

032

We Go Travel & Tour, Year 2016

Mr. Heng Huy

#255Eo, St. 217, Sangkat Orussey 2, Khan 7 Makara, PP

09/May/2017

095 333 220

Khan 7 Makara, Phnom Penh

033

Win Angkor Tours & Services, Year 2012

Mr. Li Yiyan

#T20, St. Taprom, Tropaingses, Sangkat Kok Chork, Siem Reap Town, SR

12/Feb/2018

012 367 882

Khan 7 Makara, Phnom Penh

034

World Express Tours & Travel Co., Ltd, Year 1999

Mr. Ho Vandy

#34Eo, St. 215, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, PP

26/Mar/2018

012 846 840

Siem Reap

035

Xing Yin Travel, Year 2014 Mr. Wang Jia Phum Tropaingses, Sangkat Kok Chork, Siem Reap Town, SR 02/Jun/2017 077 771 111

 

ឯកសារភ្ជាប់
ឯកសារស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ