ស្តង់ដាសេវាកម្មទេសចរណ៍

ស្តង់ដាសេវាកម្មទេសចរណ៍
២២ មិថុនា ២០១៦ | 7932
  • សេវាកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ (download)
  • សេវាកម្សាន្តទេសចរណ៍ (download)
  • សេវាដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ (download)
  • សេវាភជនីយដ្ខាន (download)
  • សេវារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ (download)
  • សេវាសណ្ខាគារ (download)
  • សេវាហាងលក់ទំនិញ (download)
ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1466562171.pdf (ទំហំ: 267.45 KB | ទាញយក: 2265)
២. add_attachment_1_1466562171.pdf (ទំហំ: 310.64 KB | ទាញយក: 2060)
៣. add_attachment_2_1466562171.pdf (ទំហំ: 268.34 KB | ទាញយក: 1984)
៤. add_attachment_3_1466562171.pdf (ទំហំ: 269.08 KB | ទាញយក: 2098)
៥. add_attachment_4_1466562171.pdf (ទំហំ: 290.00 KB | ទាញយក: 2005)
៦. add_attachment_5_1466562171.pdf (ទំហំ: 287.33 KB | ទាញយក: 2025)
៧. add_attachment_6_1466562171.pdf (ទំហំ: 267.08 KB | ទាញយក: 2010)
ឯកសារស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ