សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រណាំង "China Ready" លើកទី០១

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រណាំង "China Ready" លើកទី០១
២៥ កក្កដា ២០១៧ | 19840

ព័ត៌មានលម្អិតសូមធ្វើការទាញយកសេចក្ដីជូនដំណឹង និងពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រឡងប្រណាំងខាងក្រោម៖

ឯកសារភ្ជាប់
១. សេចក្ដីជូនដំណឹង (ទំហំ: 1.69 MB | ទាញយក: 2011)
២. ពាក្យស្នើសុំ (ទំហំ: 482.93 KB | ទាញយក: 2172)
ព័ត៌មានស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ