សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "គ្រូបង្គោលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាសម្រាប់ទេសចរចិនឆ្នាំ២០១៨"

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "គ្រូបង្គោលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាសម្រាប់ទេសចរចិនឆ្នាំ២០១៨"
១៨ កក្កដា ២០១៨ | 26593

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសសិក្ខាកាមចូលរួមសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី “គ្រូបង្គោលមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍កម្ពុជាសម្រាប់ទេសចរចិនឆ្នាំ២០១៨” ដល់មន្រ្តី គ្រូបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍ភាសាចិន មគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍ភាសាចិន និងបុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ 
សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដូច​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​​។ 
សូម​ចុច​តំណ​នេះ​ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ អនឡាញ​:​
https://goo.gl/aSa47p

 

 

ឯកសារភ្ជាប់
ព័ត៌មានស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ