ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់ “china Ready” សម្រាប់ទេសចរណ៍កម្ពុជា

ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់ “china Ready” សម្រាប់ទេសចរណ៍កម្ពុជា
២១ មិថុនា ២០១៦ | 30246

ឯកសារភ្ជាប់
១. add_attachment_0_1466497766.jpg (ទំហំ: 141.25 KB | ទាញយក: 2253)
២. add_attachment_1_1466497766.jpg (ទំហំ: 159.80 KB | ទាញយក: 2142)
៣. add_attachment_2_1466497766.jpg (ទំហំ: 92.56 KB | ទាញយក: 2151)
៤. add_attachment_3_1466497766.pdf (ទំហំ: 1.31 MB | ទាញយក: 2358)
ឯកសារស្រដៀង